Vedtægter
W1siziisijiwmjavmdevmtyvmwp0bnyxexmwmf9ta19ybwjpbgxlzgvfmjaymf8wmv8xnl9rbc5fmteumtmumtaucg5nil1d?sha=e9dc4be2b7cca6b7
Vedtægter for ØBG Silkeborg Hovedforening

Alle afdelinger i ØBG Silkeborg har sine egne vedtægter. Det samme gælder selve hovedforeningen, hvis vedtægter kan læses nedenfor.


1. Navn

A. Foreningens navn ØBG Silkeborg – Hovedforening. Klubben kan også være registreret under følgende navne: ØBG Silkeborg, Øster Bording/Balle Gymnastikforening, Øster Bording Gymnastikforening.

B. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune

C. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger via sit medlemskab af DGI-Midtjylland samt Danmarks Idrætsforbund via afdelingens respektive specialforbund

D. Endvidere er foreningen medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg

2. Formål
Foreningens formål er som hovedforeningen for badminton, basketball, bordtennis, fodbold, gymnastik, håndbold, tennis og volleyball, at koordinere arbejdet mellem afdelingerne, samt repræsenterer foreningerne udadtil. Og dermed bidrage til et rigt og varieret fritidstilbud til gavn for alle borgere i Silkeborg Kommune.

3. Medlemmer
A. Foreningens medlemmer består af ØBG Silkeborgs selvstændige afdelinger. Fortiden er ØBG Silkeborg Badminton, ØBG Silkeborg Basket, ØBG Silkeborg Bordtennis, ØBG Silkeborg Fodbold, ØBG Silkeborg Gymnastik, ØBG Silkeborg Håndbold, ØBG Silkeborg Tennis og ØBG Silkeborg Volleyball medlem. Medlemmerne er repræsenteret i bestyrelsen af de respektive formænd, eller substitut for denne.

Hvert medlem kan yderligere stille med maksimalt 5 stemmeberettigede repræsentanter til foreningens repræsentantskabsmøde, men skal mindst tilmelde 3 repræsentanter.

B. Et medlemskab ophører ved afdelingens opløsning.

C. Optagelse af nye medlemmer.

Et nyt medlem (afdeling) kan optages på repræsentantskabsmødet, hvis 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for det. Med vedtagelsen ændres vedtægterne automatisk, således at det nye
medlems navn kan indføres i paragraf 2 stk. A og paragraf 3 stk. A.

4. Kontingent
Kontingent fastsættes af repræsentantskabet.

5. Repræsentantskabsmøde

A. Repræsentantskabsmødet er foreningens øverste myndighed

B. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned

C. Repræsentantskabsmødet indkaldes med 14 dages varsel og skal bekendtgøres i foreningens medlemsblad og/eller på foreningens hjemmeside www.obg.dk og/eller ved annoncering i dagspressen.

D. Stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet er foreningens formand, bestyrelsesmedlemmer og afdelingernes repræsentanter. Kun fremmødte af disse er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

E. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, bortset fra optagelse af nye medlemmer og vedtægtsændringer.

F. Et hvert medlem af de enkelte afdelinger af ØBG Silkeborg har møde- og taleret på repræsentantskabsmødet.

G. Valg af formand
Repræsentantskabsmødets stemmeberettigede fremmødte vælger foreningens formand. Opstillingsberettigede er et hvert medlem i en af ØBG Silkeborgs afdelinger der er fyldt 18 år. En opstillingsberettiget der ønsker valg, men som er forhindret i at møde op kan vælges, hvis vedkommende har givet skrift tilsagn herom. Den valgte kan ikke samtidig være formand i en af ØBG Silkeborgs afdelinger. På forlangende af en af repræsentantskabets medlemmer, skal valget foregå skriftligt.

H. Foreningens formand vælges for 2 år.

I. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde:


1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag til foreningens virke for det kommende år
5. Budget, herunder vedtagelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

J. Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være formanden i hænde
senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

K. Der skal stemmes om formandens beretning. Hvis den underkendes skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 4 uger efter repræsentantskabsmødet, hvor der skal stemmes om et tillidsvotum til formanden. Hvis formanden ikke opnår flertal for et tillidsvotum skal der straks på mødet vælges en midlertidig formand. Formanden sidder til det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der skal afholdes nyvalg til formandsposten. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis blot en stemmeberettigede anmoder herom.

L. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted når en af afdelingerne skriftlig anmoder herom. I sådanne tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest fire uger efter anmodningen er bekendtgjort overfor formanden.

6. Foreningens ledelse
A. ØBG Silkeborg Hovedforening ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de respektive afdelinger, samt den på repræsentantskabsmødet valgte formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

B. Bestyrelsen skal:

koordinere arbejdet mellem afdelingerne

udarbejde, vedligeholde og gennemføre vedtagne målsætninger

sørge for fælles medlemsregistrering og tilbyde

kontingentopkrævning

nedsætte relevante udvalg

afholde møder efter behov

Bestyrelsen kan:

· Optagelse af ny aktivitet som midlertidigt medlem, når bestyrelsen vurderer, dels at ideen er bæredygtig, og dels at det ledelsesmæssige og økonomiske grundlag er tilstrækkeligt. Bestyrelsen skal fremlægge forslaget om optagelse af aktiviteten som nyt medlem på det førstkommende repræsentantskabsmøde

C. Formanden leder og indkalder møderne

D. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal

7. Økonomi, regnskab og revision

A. Regnskabet følger kalenderåret

B. Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabsmødet for budget og regnskab

C. Regnskabet føres af en af bestyrelsen udpeget person

D. Regnskabet revideres af den af repræsentantskabsmødet valgte revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Der vælges en revisorsuppleant.

8. Tegningsregler
A. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

B. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer

A. Disse vedtægter ændres ved ¾ flertal af de tilstedeværende på repræsentantskabsmødet, hvoraf ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

B. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra de repræsentantskabsmøder de vedtages på.

10. Foreningens opløsning.

A. Opløsning af foreningen kan kun finde sted hvis ¾ af de tilstedeværende stemmer for på to af hinanden følgende repræsentantskabsmøder i foreningen, hvoraf de ene skal være ordinær. Repræsentantskabsmøderne skal finde sted med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum.

B. Ved endelig afgørelse om opløsning træffes endvidere beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue til almennyttige, idrætslige formål i Silkeborg Kommune.

Således vedtages på generalforsamlingen den 29. februar 1996

Ændringer vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. april 1998.

Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 12. maj 1999

Tilpasning foretaget efter ordinært repræsentantskabsmøde den 10. maj 2000.

Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 8. maj 2002.

Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 12. maj 2004.

Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 15. maj 2006.

Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 8. maj 2012.

Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 21. maj 2019.